Sterk schoolbestuur

Tool voor schoolbesturen om eigen beleidscapaciteit in te schatten


Hoe een school werkt, wat haar pedagogisch project is en hoe ze dit vormgeeft, zijn vragen waarover schoolbesturen zich buigen. Of een school kwaliteitsvolle resultaten boekt met en voor haar leerlingen, hangt mede af van een sterk schoolbestuur dat het team van directie en leerkrachten steunt, inspireert en een klankbord biedt. Met www.sterkschoolbestuur.be biedt de Koning Boudewijnstichting schoolbesturen een nieuwe tool waarmee ze op eigen initiatief kunnen evalueren hoe sterk hun bestuurskracht is.

Schoolbesturen in Vlaanderen krijgen veel ruimte en autonomie voor het voeren van een eigen beleid. Zij bepalen mee het pedagogisch project en onderwijsaanbod van de school, ze werken mee aan het welzijnsbeleid, bepalen hoe ingespeeld wordt op maatschappelijke evoluties, werven het (leidende) personeel aan, enzovoorts. Ze dragen daarmee een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsontwikkeling van scholen. Het ene schoolbestuur (soms ook inrichtende macht genoemd) slaagt er echter beter in dan het andere om deze beleidsruimte in te vullen en met de school de intern en extern opgelegde doelen te bereiken.

Om schoolbesturen bij te staan in het reflecteren over het eigen beleidsvoerend vermogen ontwikkelde de Koning Boudewijnstichting www.sterkschoolbestuur.be , een tool voor zelfevaluatie voor Nederlandstalige schoolbesturen in Vlaanderen en Brussel. Het instrument peilt naar aspecten van beleidsvoerend vermogen die relevant zijn voor elk schoolbestuur, ongeacht het onderwijsnet waartoe het behoort.

Via het zelfevaluatie-instrument kan een schoolbestuur de eigen werking in kaart brengen. Daarnaast kan het via enkele optionele modules ook kijken naar het beleidsvoerend vermogen in de relatie met de dagelijkse schoolleiding of in relatie met de coördinerend directeurs/directeurs-coördinatoren. Tot slot kan het ook de eigen werking in enkele concrete domeinen, zoals financiën of infrastructuur, in kaart brengen.

Het starten van een zelfevaluatie gebeurt op initiatief van een schoolbestuurder. Zodra voldoende personen de vragenlijst volledig invulden, krijgt de initiatiefnemer toegang tot een geanonimiseerd rapport op maat. Dit rapport bundelt de antwoorden over de eigen school en vergelijkt de resultaten ook op een anonieme manier met die van schoolbesturen uit het eigen onderwijsnet. Het is aan het schoolbestuur zelf om met de resultaten aan de slag te gaan en het rapport als basis te nemen voor een dialoog over het borgen van wat goed gaat en het verbeteren wat (nog) niet goed zit.

Het zelfevaluatie-instrument werd ontwikkeld in samenwerking met Edubron, een onderzoeksgroep verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Meer informatie over het instrument, een uitgebreide lijst met ‘veel gestelde vragen’ en informatie over het denkkader waarin de vragenlijst tot stand kwam, zijn terug te vinden op www.sterkschoolbestuur.be .