Community

Om de thema's te laten uitgroeien tot een concreet RTC-project, worden de projecten operationeel uitgewerkt en verfijnd binnen community's (regionaal). De community's bestaan uit technische specialisten vanuit het onderwijs en socio-economische actoren van de desbetreffende sector/studiegebied.

Het projectontwerp wordt nadien als advies meegenomen naar de Raad van Bestuur van het RTC. Wordt het projectontwerp aanvaard door de Raad van Bestuur, dan vertrekt het projectvoorstel naar het Departement Onderwijs&Vorming. Nadat het projectvoorstel wordt aanvaard door het Departement Onderwijs&Vorming wordt het opgenomen in het jaaractieplan van het RTC.

De community's worden opgevat als een continu overlegplatform ter voorbereiding van de RTC-werking van het daaropvolgende jaar Alle Oost-Vlaamse secundaire tso-bso scholen krijgen de kans(afhankelijk van het studiegebied/sector) om te participeren in de RTC-werking.

We werken prioritair rond de studiegebieden:auto,mechanica-elektriciteit,hout, bouw, land- en tuinbouw, chemie,voeding. Voor personenzorg voorzien we ondersteuning vanuit de platformfunctie.

Bijkomende info: info@rtcoostvlaanderen.be of 09 267 73 91

Een community is gericht op het realiseren van innovatie in het studiegebied.

In het jaaractieplan borgen we het innovatieve aspect door ze in te bedden in de RTC-platformwerking en ze uit te werken via de communitywerking per studiegebied.

  • Het is het verhogen van de betrokkenheid van bedrijven en scholen in het studiegebied/de sector.
  • Het is de voorbereiding en prospectie van nieuw projectaanbod in samenwerking met scholen en bedrijven.
  • Het is het zoeken naar mogelijkheden om projecten van binnenuit te vernieuwen.
  • Het is het zoeken naar mogelijke alternatieven op maat van een school.
  • Het is het lokaal organiseren van de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven.
  • Het is het lokaal verankeren van projectaanbod.
  • Het is het inspireren van leerkrachten en uitblinken omwille van de innovatieve aanpak.
  • Het is het aftoetsen van actuele noden binnen het studiegebied en het zien en institutionaliseren van (succesvolle) opportuniteiten.