Strategisch plan

In voorliggend strategisch plan 2015-2020, wordt op een bondige manier ingegaan op een aantal variabelen die van invloed (zullen) zijn op de huidige en toekomstige werking van het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Oost-Vlaanderen.

We schetsen u vooreerst de missie en visie. Vervolgens wordt ingegaan op de ‘omgeving’ waarin het RTC zich beweegt.

We bekijken hierbij zowel een aantal interne aspecten van het RTC als organisatie. Vervolgens wordt er gefocust op een aantal zaken extern aan de organisatie. Het snijpunt onderwijs-arbeidsmarkt is hierbij het uitgangspunt.

Uiteindelijk formuleren we een aantal strategische hoofdlijnen. Met de bouwstenen geven we in grote lijnen aan welke factoren essentieel zijn om resultaten te bereiken en hoe we de stappen zullen zetten in die richting. Deze bouwstenen geven een overzicht van de kritische succesfactoren en instrumenten die belangrijk zijn om onze doelen te bereiken.

Het strategisch plan wordt jaarlijks tastbaar gemaakt door middel van een jaaractieplan waarbij het geheel geconcretiseerd wordt naar acties, middelen en bereik.

Download

Strategisch plan 2015-2020